INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:
Haft Komputerowy Maciej Cecek z siedzibą w Sosnowcu, ul. Stefana Grota-Roweckiego, NIP: 6443435131, email: biuro@smarthaft.pl
dalej zwany „ADO”.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania
danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO,
w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne.
ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji

-Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przez Haft Komputerowy Maciej Cęcek. W przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe wykonanie zamówionej przez Ciebie usługi.

-Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi.

-Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO tj.:
– marketingu własnych produktów lub usług,
– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Jednocześnie Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do:
– żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, poprawianiu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
– przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych
z administratorem danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, , jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, wszczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.