REGULAMIN

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z witryny internetowej Smarthaft.pl, wskazuje prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, jak również zasady i tryb składania zamówień, przesyłania wycen, zawierania Umów sprzedaży z Klientem, składania reklamacji oraz odstąpienia od Umowy.
 2. Witryna dostępna pod adresem internetowym www.smarthaft.pl prowadzona jest przez Macieja Cęcek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Haft Komputerowy Maciej Cęcek z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Antoniego Frankiewicza, 41-200 Sosnowiec, pawilon nr 6, posiadającego numer NIP 6443435131, REGON 382228543.

 

 • 2

Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sprzedawca –Maciej Cęcek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Haft Komputerowy Maciej Cęcek z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Antoniego Frankiewicza, 41-200 Sosnowiec, pawilon nr 6, posiadający numer NIP 6443435131, REGON 382228543.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów z wykorzystaniem Witryny lub oglądający jej zasoby.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Witryny.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że z treści Umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia Regulaminu mające zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zostały wprost w Regulaminie wskazane. W pozostałym zakresie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorcy.
 7. Witryna, Hafciarnia– witryna prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:www.smarthaft.pl.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego w Witrynie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz kontaktowy – usługa dostępna w Witrynie, umożliwiająca wysłanie wiadomości elektronicznej Sprzedawcy za pośrednictwem formularza znajdującego się w Witrynie.
 10. Produkt – dostępna w Hafciarni rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze specyfikacją, na podstawie plików graficznych dostarczonych przez Klienta i ewentualnych uzgodnień pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 11. Wycena–wysyłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail zawierająca ceny brutto interesujących Klienta Produktów, koszt wysyłki, a także możliwy termin realizacji Zamówienia.
 12. Umowa, Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 13. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Witryny. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na możliwości kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz wiadomości e-mail.

 

 • 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 

 1. Adres Sprzedawcy:

HAFT KOMPUTEROWY MACIEJ CĘCEK

 1. Antoniego Frankiewicza, 41-200Sosnowiec, pawilon nr 6

NIP: 6443435131

REGON: 382228543

 1. Adres do korespondencji:

HAFT KOMPUTEROWY MACIEJ CĘCEK

 1. Juliusza Kossaka28/199, 41-219 Sosnowiec
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@smarthaft.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 889 045 055
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:ING Bank Śląski: 27 1050 1360 1000 0097 0911 5845.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów, adresu e-mail i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

 

 • 4

Informacje ogólne

 

 1. Do korzystania z Witryny, w tym składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet;
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa;
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Witryny spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich, bądź niekompatybilnością Witryny z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi nieodpłatnie Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Klient ma możliwość utrwalenia treści Regulaminu np. poprzez wydruk Regulaminu lub jego zapis na trwałym nośniku.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 8. Klient obowiązany jest do korzystania z Witryny w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 • 5

Zasady dokonywania Wyceny

 

 1. Sprzedawca wysyła Wycenę do Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na podstawie Zamówienia otrzymanego od Klienta.
 2. Wyceny i wstępne wizualizacje dokonywane są bezpłatnie.
 3. Wysłanie Wyceny przez Sprzedawcę nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy i skorzystaniem z usług Hafciarni. Wycena nie stanowi oferty handlowej, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 4. Wycena obowiązuje przez 7 dni kalendarzowych od daty jej wysłania przez Sprzedawcę. Po upływie tego terminu Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny usługi.
 5. Ceny podane w Wycenie są cenami brutto.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w Wycenie.

 

 • 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy wskazany w Witrynie i Regulaminie.
 2. Na podstawie złożonego Zamówienia Sprzedawca przygotowuje Wycenę, zgodnie z § 5. Wycena zostaje wysłana do Klienta w terminie 48h od daty złożenia Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia jest:
 1. akceptacja przez Klienta Wyceny i terminu realizacji Zamówienia,
 2. podanie przez Klienta ilości zamawianych Produktów,
 3. podanie przez Klienta wszystkich szczegółów (specyfikacji) Zamówienia, w tym model i rozmiar odzieży, kolorystyka odzieży, kolorystyka haftu bądź nadruku, rozmiar wzoru wraz z umiejscowieniem. Klient może dostarczyć własną odzież do haftowania lub skorzystać z oferty Sprzedającego,
 4. wysłanie przez Klienta prawidłowo przygotowanych plików graficznych do znakowania, tj. folia flex, folia flock, sitodruk, sublimacja: CDR, EPS, AI (formaty wektorowe),
 5. podanie danych do dostawy Produktu,
 6. podanie danych do faktury (opcjonalnie),
 7. wybranie jednego z dostępnych sposobów płatności i dostawy Produktu,
 8. zaakceptowanie próby haftu komputerowego,
 9. w zależności od sposobu płatności, opłacenie Zamówienia w określonym terminie.
  1. Klient oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Sprzedawcy, celem wykonania Zamówienia.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klienta praw autorskich osób trzech.
  2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie kompletnego Zamówienia przez Sprzedawcę.
  3. W przypadku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 5, Klientowi nie przysługuje możliwość modyfikacji złożonego Zamówienia.
  4. Umowa zawierana z Klientem nie obejmuje projektu tworzonego przez Sprzedawcę, obejmującego wzór hafciarski do haftu. Klient ma możliwość dokonania zakupu projektu w wersji umożliwiającej jego edycję na podstawie odrębnego Zamówienia wysłanego do Sprzedawcy, na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Klient zobowiązany jest do starannego podawania danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu Zamówienia.
  6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
 10. udostępnienie niniejszego Regulaminu w Witrynie;
 11. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa ust. 5.
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 • 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Dostawy są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej.Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Wycenie.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 4. przesyłka kurierska,

 

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
 2. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 5. płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wyznaczonym na fakturze od daty otrzymania faktury VAT,
 6. Klient może zrezygnować z Zamówienia do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedawcę, zgodnie z § 6 ust. 5. Anulowanie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 7. Czas realizacji Zamówienia jest wskazywany każdorazowo w Wycenie.
 8. Termin realizacji oznacza datę wysyłki Zamówienia lub datę możliwości odbioru osobistego.
 9. W przypadku wysyłki Zamówienia, do terminu realizacji należy doliczyć czas niezbędny na dostawę Produktu. Przewidywany termin doręczenia przesyłki wynosi do trzech dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
 10. W przypadku, jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór osobisty, jest zobowiązany do odebrania Produktów w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o zrealizowanym Zamówieniu i możliwości jego odbioru. W przypadku niedotrzymania terminu odbioru, Produkty zostaną wysłane do Klienta na adres wskazany w Zamówieniu.

 

 • 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@smarthaft.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
 8. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 9. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu,niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
 14. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Hafciarni, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 17. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 19. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 20. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 21. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien złożyć oświadczenie, iż zawarta umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, jednak nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien również wskazać w treści swojego oświadczenia przedmiot wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez podanie kodu (kodów) PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), obejmującego zarówno przeważającą, jak i wykonywaną działalność gospodarczą.

 

 • 10

Reklamacja

 

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmia podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu lub na adres e-mail biuro@smarthaft.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. W przypadku, gdy otrzymana reklamacja jest niekompletna, a stwierdzone braki uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówione Produkty mogą mieć tolerancję w rozmiarze +/- 2cm oraz 3 stopnie skali odcieni koloru.
 7. Reklamacja jest uwzględniana w przypadku uszkodzonych Produktów oraz gdy zachodzi wyraźna różnica w kolorze, rozmiarze, wykroju czy gramaturze odzieży, a także na znakowanie, jeśli umiejscowienie bądź odwzorowanie wzoru odbiega o 10%.
 8. W przypadku powierzenia przez Klienta własnego towaru do znakowania(haft, nadruki), Klient przyjmuje do wiadomości, iż może to spowodować niewłaściwe wykonanie znakowania z uwagi na nieznajomość materiału, który będzie znakowany. W takim przypadku reklamacja nie obejmuje niewłaściwie wykonanego znakowania.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a w przypadku reklamacji niekompletnej – od daty otrzymania uzupełnionej reklamacji.

 

 • 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  1. Konsument może skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych takich, jak Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).
  2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pomocy i złożenia wniosku, np.:
 1. do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 2. do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  1. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 12

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Witryny jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w klauzuli informacyjnej opublikowanej w Witrynie.

 

 • 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje umieszczone w Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowy zawierane z wykorzystaniem Witryny świadczone są w języku polskim i polegają prawu polskiemu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,w szczególności: zmiany przepisów prawa, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany sposobów płatności i dostaw,wzmocnienia ochrony prywatności Klientów, zmian funkcjonalnych Witryny, względów bezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisów o ochronie danych osobowych.